Truca al: +34 93 200 73 13

Fiscalitat

A.- Fiscalitat Integral; preparem i emplenem tots els models impositius a què estigui subjecta l’empresa (o bé revisem i conciliem els esborranys del client), especialment pel que fa a la planificació i la gestió fiscal de l’impost sobre societats i de l’IRPF si es tracta d’empresaris persones físiques ia més:

  • Declaracions trimestrals i mensuals: IVA, IRPF (model 111), IRPF Lloguers (model 115), IRNR No Residents (model 216)…
  • Declaracions anuals: IVA (model 390), IRPF (model 190), IRPF Lloguers (model 180), IRNR No Residents (model 296)…
  • Declaracions informatives: declaracions recapitulatives d’operacions intracomunitàries (model 349), declaració anual d’operacions amb terceres persones (model 347)…
  • Intrastat: Gestió i presentació de la declaració d’operacions intracomunitàries i de comerç exterior.
  • Tramitem qualsevol altre expedient tributari com a variacions censals, obtenció de certificats tributaris, sol·licituds d’ajornament i fraccionament d’impostos, etc.

B.- Fiscalitat Puntual: Us assessorem en tots els aspectes fiscals que es puguin meritar en ocasió de qualsevol operació tant empresarial com particular mitjançant l’estudi i el diagnòstic previ a l’operació i el posterior emplenament de les diferents declaracions tributàries, també emetem informes per a tercers.

C.- Defensa Legal: T’assessorem i representem en tota mena de procediments de gestió, recaptatoris, sancionadors i d’inspecció tributària.

Presentem reclamacions davant d’òrgans i tribunals administratius o contenciosos, nacionals i comunitaris, i duem a terme expedients de responsabilitat patrimonial de l’Administració.

Assistència i representació davant de la Inspecció dels Tributs. Impugnació de liquidacions tributàries. Interposició de reclamacions economicoadministratives davant Tribunals Economicoadministratius Regionals (TEAR) i el Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC). Defensa en procediments de derivació de responsabilitat; concretament:

  • Intervenim i representem els nostres clients en tot tipus de procediments tributaris de gestió, recaptatoris, sancionadors i inspecció tributària.
  • Comptem amb àmplia experiència en la direcció de reclamacions davant d’òrgans i tribunals administratius o contenciosos.
  • Intervenim en procediments economicoadministratius de tot tipus davant tribunals economicoadministratius regionals i el Tribunal Econòmic Administratiu Central: interposició de reclamacions, al·legacions, recursos contra inspeccions d’Hisenda, procediments davant dels òrgans de recaptació, defensa davant de derivacions de responsabilitat, suspensions, embargaments i ajornaments.
  • T’assistim i representem davant dels òrgans d’inspecció de l’Agència Tributària i altres hisendes locals i autonòmiques, tot preparant tota la documentació necessària i estratègies per minimitzar legalment l’impacte fiscal.
  • Esgotada la via administrativa, també actuem en via jurisdiccional, ja sigui davant dels Jutjats Contenciós Administratiu, Tribunals Superiors de Justícia, Audiència Nacional, Tribunal Suprem etc
Contacta amb nosaltres